Zasady kontroli biletów oraz windykacji należności

Ogólne zasady kon­troli biletów przez kon­trol­erów w Komu­nikacji Miejskiej w Bielsku-Białej

Z uwa­gi na różnorod­ność stosowanych rozwiązań w poszczegól­nych kanałach dys­try­bucji biletów prosimy o zapoz­nanie się z obow­iązu­ją­cy­mi zasada­mi sprzedaży biletów oraz Reg­u­laminem wybranego kanału dys­try­bucji biletów.

 1. Pasażer, który podróżu­je (prze­wozi bagaż lub zwierzę­ta) niez­god­nie z obow­iązu­ją­cym Cen­nikiem zobow­iązany jest do uiszczenia właś­ci­wej należnoś­ci za przewóz oraz opłaty dodatkowej. Druk opłaty dodatkowej za prze­jazd bez ważnego bile­tu zastępu­je bilet. Za narusze­nie tary­fy uważa się jazdę bez ważnego bile­tu, a w szczegól­noś­ci jazdę:
  - bez bile­tu (jed­no­ra­zowego, okre­sowego),
  - z biletem nieska­sowanym,
  - z biletem wielokrot­nie ska­sowanym,
  - z biletem zniszc­zonym (w tym podro­bionym lub prze­r­o­bionym),
  - z biletem niewypełnionym, wypełnionym niepraw­idłowo lub w przy­pad­ku gdy z bile­tu korzys­ta inna oso­ba niż wymieniona na nim (doty­czy biletów okre­sowych imi­en­nych),
  - z biletem o zaniżonej opła­cie,
  - z biletem okazanym w formie niez­god­nej z obow­iązu­ją­cym Reg­u­laminem wybranego Oper­a­to­ra Aplikacji Mobil­nej, e‑sklepu, Kasown­ików Mobil­nych,
  - z bile­ta­mi, które nie obow­iązu­ją na lini­ach Komu­nikacji Miejskiej w Biel­sku-Białej,
  - bez ważnego doku­men­tu upraw­ni­a­jącego do bezpłatnego/ulgowego przejazdu.
 2. W przy­pad­ku stwierdzenia braku ważnego bile­tu lub braku doku­men­tu poświad­cza­jącego uprawnie­nie do bezpłat­nego albo ulgo­wego prze­jaz­du kon­trol­er pobiera właś­ci­wą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wys­taw­ia wezwanie do zapłaty.
 3. Pod­czas wykony­wa­nia przez kon­trol­era, czyn­noś­ci związanych z wyp­isy­waniem druku wezwa­nia do zapłaty opłaty dodatkowej, Pasażer jest zobow­iązany pozostać w pojeździe aż do ich zakończenia.
 4. Kon­trol­er ma pra­wo:
  a) w przy­pad­ku odmowy zapłace­nia należnoś­ci ze strony Pasażera – żądać okaza­nia doku­men­tu umożli­wia­jącego stwierdze­nie jego tożsamoś­ci;
  b) w przy­pad­ku nieza­płace­nia należnoś­ci i nieokaza­nia doku­men­tu – ująć podróżnego i niezwłocznie odd­ać go w ręce Policji lub Straży Miejskiej, które zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi mają pra­wo do zatrzy­ma­nia podróżnego i pod­ję­cia czyn­noś­ci zmierza­ją­cych do ustal­e­nia jego tożsamoś­ci – w tym przy­pad­ku, do cza­su przy­by­cia ww. funkcjonar­iuszy, Pasażer jest zobow­iązany pozostać w miejs­cu przeprowadza­nia kon­troli lub w innym miejs­cu wskazanym przez kontrolera.
 5. W przy­pad­ku otrzy­ma­nia wezwa­nia do zapłaty opłaty dodatkowej, wpłaty moż­na dokon­ać:
  a) przelewem (w tytule poda­jąc nr sprawy) na kon­to w Banku Pekao S.A. o nr: 14 1240 4142 1111 0010 9543 2815;
  b) bezpośred­nio w Dziale Kas Bile­towych i Obsłu­gi Pasażera MZK, Biel­sko-Biała, ul. Dłu­ga 50, pokój nr 21 (parter), w dni robocze w godz. 7:00–14:00 (tel. 33 814 35 11, wew. 291).
 6. W razie nieuiszczenia wpłaty w wyz­nac­zonym ter­minie będą nal­iczane odset­ki usta­wowe i kosz­ty windykacji.
 7. Opła­ta dodatkowa za:
  a) prze­jazd bez odpowied­niego doku­men­tu prze­wozu, za prze­jazd bez ważnego doku­men­tu poświad­cza­jącego uprawnie­nie do bezpłat­nego lub ulgo­wego prze­jaz­du wynosi:
  - do 7 dni: 140 zł + właś­ci­wa należność za prze­jazd (50-krot­ność ceny bile­tu jed­no­ra­zowego pom­niejs­zona o 30%);
  - do 30 dni: 200 zł + właś­ci­wa należność za prze­jazd (50-krot­ność ceny bile­tu jed­no­ra­zowego).
  b) przewóz rzeczy lub zwierzę­cia bez zapłace­nia należnoś­ci albo narusze­nie przepisów o prze­wozie zwierząt wynosi: 80 zł + właś­ci­wa należność za prze­jazd (20-krot­ność ceny bile­tu jed­no­ra­zowego).
  c) nieuza­sad­nione spowodowanie zatrzy­ma­nia lub zmi­any trasy środ­ka trans­portu wynosi: 600 zł (150-krot­ność ceny bile­tu jednorazowego).
 8. Jeśli opła­ta dodatkowa zostanie uiszc­zona w ciągu 7 dni od daty wys­taw­ienia jej wysokość jest obniżana o 30%.
 9. Jeżeli pasażer w cza­sie kon­troli nie okaże imi­en­nego bile­tu lub doku­men­tu upraw­ni­a­jącego go do bezpłat­nego lub ulgo­wego prze­jaz­du, jest zobow­iązany w ciągu 7 dni do jego okaza­nia w Dziale Kas Bile­towych i Obsłu­gi Pasażera MZK i uiszczenia opłaty manip­u­la­cyjnej w wysokoś­ci 20 zł (5‑krotność ceny bile­tu jednorazowego).
 10. Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. jako wierzy­ciel infor­mu­je, że w przy­pad­ku nieureg­u­lowa­nia zobow­iąza­nia wyma­ga­jącego od co najm­niej 60 dni, przekaże dane doty­czące pasażera i jego zobow­iąza­nia pieniężnego do Kra­jowego Rejestru Długów Biuro Infor­ma­cji Gospo­dar­czej S.A. (51–214 Wrocław, ul. Danu­ty Siedzikówny 12), zgod­nie z aktu­al­ną ustawą o udostęp­ni­a­n­iu infor­ma­cji gospo­dar­czych i wymi­an­ie danych gospodarczych.
 11. Skar­gi doty­czące kon­troli biletów i odwoła­nia od nałożonych opłat dodatkowych moż­na składać pisem­nie lub oso­biś­cie w siedz­i­bie MZK przy ul. Długiej 50 w Dziale Kas Bile­towych i Obsłu­gi Pasażera.

W kwes­t­i­ach nieokreślonych w powyższych zasadach ma zas­tosowanie ustawa Pra­wo prze­wozowe oraz Reg­u­lamin prze­wozu osób w pub­licznym trans­porcie zbiorowym.

Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe 2021
Opłaty dodatkowe 2021

Ogólne zasady postępowa­nia MZK w Biel­sku-Białej w przy­pad­ku windykacji i egzekucji należnoś­ci z tytułu opłat dodatkowych — tzw. man­datów nałożonych za jazdę bez ważnego doku­men­tu prze­wozu osób lub bagażu (bile­tu)

 1. Wprowadze­nie danych osobowych dłużni­ka do sys­te­mu infor­maty­cznego „Windyka­tor” oraz wys­taw­ie­nie i doręcze­nie pisem­nego Wezwa­nia do zapłaty – lis­town­ie lub bezpośred­nio przez windykatorów.
 2. W przy­pad­ku nie uiszczenia w określonym ter­minie kwoty długu — przekazanie danych osobowych dłużni­ka do:
  a) policji i sądu rejonowego – który orze­ka w sprawach postępowań o wykrocze­nie, na pod­staw­ie Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2119, z późn. zm.), art. 121 § 1: “Kto, pomi­mo nieuiszczenia dwukrot­nie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w tary­fie, po raz trze­ci w ciągu roku bez zami­aru uiszczenia należnoś­ci wyłudza prze­jazd kole­ją lub innym środ­kiem loko­mocji podle­ga karze aresz­tu, ograniczenia wol­noś­ci albo grzy­wny.” Z uwa­gi na uproszc­zony tryb postępowa­nia rozprawy toczą się nawet bez obec­noś­ci obwin­ionego, a wyro­ki mogą być wydawane zaocznie w dniu wszczę­cia pro­ce­su. Po upra­wom­oc­nie­niu się wyroku skazu­jącego na karę aresz­tu za wykrocze­nie, dane oso­by skazanej zosta­ją automaty­cznie umieszc­zone w Kra­jowym Rejestrze Karnym Min­is­terst­wa Spraw­iedli­woś­ci, w wyniku czego oso­ba taka otrzy­mu­je sta­tus oso­by karanej.
  b) Kra­jowego Rejestru Długów — zare­je­strowani w KRD dłużni­cy tracą wiary­god­ność w kon­tak­tach hand­lowych, mają utrud­niony dostęp do usług finan­sowych (kredy­ty, zakupy ratalne, leas­ing), teleko­mu­nika­cyjnych (możli­wość kup­na tele­fonu w cenie pro­mo­cyjnej), mul­ti­me­di­al­nych (telewiz­ja kablowa, sze­rokopas­mowy dostęp do Inter­ne­tu), wyna­j­mu lokali (mieszka­nia, biu­ra, mag­a­zyny). Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej Sp. z o.o., jako wierzy­ciel w przy­pad­ku nieureg­u­lowa­nia zobow­iąza­nia wyma­gal­nego od co najm­niej 30 dni, przekaże dane doty­czące pasażera i jego zobow­iąza­nia pieniężnego do Kra­jowego Rejestru Długów Biuro Infor­ma­cji Gospo­dar­czej SA (51–214 Wrocław, ul. Danu­ty Siedzikówny 12), zgod­nie z aktu­al­ną ustawą o udostęp­ni­a­n­iu infor­ma­cji gospo­dar­czych i wymi­an­ie danych gospo­dar­czych.
  c) firmy windyka­cyjnej – pro­fesjon­al­nie zaj­mu­jącej się ścią­ganiem nawet min­i­mal­nych długów. Wystar­czy już jeden nieza­pła­cony man­dat, aby tego typu fir­ma rozpoczęła czyn­noś­ci usta­la­jące skład­ni­ki majątkowe dłużni­ka, które mógł­by zająć Komornik Sądowy na pod­staw­ie Ustawy z dnia 17 listopa­da 1964 r. — Kodeks postępowa­nia cywilnego (Dz.U. 2023 poz. 1550, z późn. zm.) art. 845 (zaję­cie ruchomoś­ci), art. 881 (zaję­cie wyna­grodzenia za pracę), art. 889 (zaję­cie kon­ta bankowego). Dzi­ałal­ność firm windyka­cyjnych charak­teryzu­je się sze­rokim zakre­sem możli­woś­ci i sprawd­zony­mi meto­da­mi w usta­la­niu dokład­nego adresu dłużni­ka, np. w przy­pad­ku zmi­any miejs­ca zamieszka­nia.  
  Uwa­ga: w przy­pad­ku zaan­gażowa­nia w sprawę firmy windyka­cyjnej i/lub sądu kwo­ta długu jest dodatkowo pow­ięk­szona o odset­ki usta­wowe, kosz­ty pro­ce­su, itd.

Pod­stawa praw­na
Uch­wała Nr XXVII/686/2013 w spraw­ie sposobu usta­la­nia wysokoś­ci opłat dodatkowych oraz opłaty manip­u­la­cyjnej w prze­wozach środ­ka­mi lokalnego trans­portu zbiorowego
Uch­wała nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 12 kwiet­nia 2011 r. Reg­u­lamin prze­wozu osób w pub­licznym trans­porcie zbiorowym Rozdzi­ał V Zasady prowadzenia kon­troli doku­men­tów prze­wozu osób lub bagażu.