Bilety mobilne MoBiLET

moBiLET stanowi wygod­ną i nowoczes­ną alter­naty­wę dla trady­cyjnego zakupu bile­tu komu­nikacji miejskiej. Użytkown­ik może zakupić bilet zawsze i wszędzie (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygod­niu) bez koniecznoś­ci szuka­nia bile­tomatu czy kiosku.

Pros­ta rejestracja

moBiLET jest dostęp­ny dla wszys­t­kich Użytkown­ików sieci komórkowych, którzy posi­ada­ją tele­fon z dostępem do Inter­ne­tu. Aby korzys­tać z moBiLET, Użytkown­ik powinien pobrać bezpłat­ną aplikację z dedykowanego sklepu (Google PlayApp Store lub App Gallery) lub ze strony m.mobilet.pl. Pod­czas pier­wszego uru­chomienia konieczne jest przeprowadze­nie krótkiej rejestracji.

Wygodne rozliczenia

moBiLET dzi­ała na zasadzie elek­tron­icznej port­mon­et­ki – przed­pła­ta (pre­paid) trafia na indy­wid­u­al­ny rachunek moBiLET. Aby dokon­ać wpłaty na kon­to Użytkown­ik może sko­rzys­tać z ekspre­sowego zasile­nia bezpośred­nio z aplikacji mobil­nej. Użytkown­ik może też doład­ować kon­to pre­paid za pomocą trady­cyjnego przelewu bankowego, BLIK, kar­ty płat­niczej lub poprzez stronę internetową.

Oprócz kon­ta pre­paid wśród dostęp­nych metod płat­noś­ci są także: BLIKkar­ta płat­nicza oraz kon­to grupowe. Użytkown­ik może rozliczać się także w rachunku za tele­fon komórkowy („Płać z komórką”).

Bilet komu­nikacji miejskiej w 6 krokach

Dzię­ki intu­icyjnej obsłudze zakup bile­tu jest prosty i trwa zaled­wie kil­ka sekund. W celu ska­sowa­nia bile­tu komu­nikacji miejskiej MZK Biel­sko-Biała należy przed wejś­ciem do pojaz­du:

1. Uru­chomić aplikację, wybrać „Komu­nikac­ja miejs­ka”, miasto/przewoźnik „Biel­sko-Biała MZK”.

2. Wybrać rodzaj biletu.

3. Wprowadz­ić dodatkowe infor­ma­c­je (o ile są wyma­gane, np. przy bile­cie miesięcznym warto uzu­pełnić je zawczasu).

4. Potwierdz­ić zakup.

5. Sprawdz­ić wyświ­et­lony bilet, który jest potwierdze­niem praw­idłowo opła­conego przejazdu.

6. Pod­czas kon­troli okazać ekran tele­fonu z ważnym biletem.

„Reg­u­lamin Bile­tu Tele­fon­icznego obow­iązu­jącego w auto­busach Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. /System moBILET/”

Infor­ma­c­je wstępne

 1. Zasady korzys­ta­nia z Sys­te­mu moBILET określa Reg­u­lamin Użytkown­i­ka Sys­te­mu moBILET dostęp­ny na stron­ie: www.mobilet.pl
 2. Niniejszy Reg­u­lamin szczegółowy doty­czy wyłącznie Użytkown­ików korzys­ta­ją­cych z usług Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o., który prowadzi sprzedaż na rzecz i w imie­niu Orga­ni­za­to­ra Pub­licznego Trans­portu Zbiorowego Mias­ta Biel­s­ka-Białej, a jego zapisy są nadrzędne nad Reg­u­laminem Użytkown­i­ka Sys­te­mu moBILET, który określa ogólne zasady korzys­ta­nia z Sys­te­mu moBILET. 
 3. Akcep­tu­jąc niniejszy Reg­u­lamin Użytkown­ik akcep­tu­je jed­nocześnie Reg­u­lamin Użytkown­i­ka Sys­te­mu moBILET.
 4. Rejes­trac­ja oraz doład­owanie kon­ta powin­ny nastąpić przed wejś­ciem do pojazdu.

Rejes­trac­ja

 1. Użytkown­ik musi dokon­ać Rejes­tracji w Sys­temie moBILET.
 2. Aby dokon­ać rejes­tracji Użytkown­ik musi pobrać aplikację ze Sklepu dedykowanego dla sys­te­mu oper­a­cyjnego w urządze­niu Użytkownika.
 3. Rejes­trac­ja wyma­ga od przyszłego Użytkown­i­ka wprowadzenia następu­ją­cych danych:
  a) adres e‑mail;
  b) hasło.

Kon­fig­u­rac­ja źródła płatności

 1. W celu doko­na­nia zakupu Bile­tu Tele­fon­icznego, Użytkown­ik może sko­rzys­tać z dwóch form płat­noś­ci:
  a) pre­paid;
  b) kar­ta płatnicza/BLIK:
  - przele­wa­jąc środ­ki finan­sowe z dowol­nego kon­ta bankowego prowad­zonego na tere­nie Pol­s­ki;
  - korzys­ta­jąc z przelewu pay-by-link poprzez Przelewy24, albo Klar­na;
  - za pomocą kar­ty płat­niczej poprzez Przelewy24;
  - BLIKiem.
 2. Pełny numer kon­ta moBILET, na który należy dokony­wać wpłat, dostęp­ny jest po zal­o­gowa­niu na stron­ie www.mobilet.pl w zakład­ce „Zasile­nie kon­ta” pan­elu administracyjnego.

Zakup bile­tu

 1. Zare­je­strowany Użytkown­ik ma dostęp do aplikacji moBILET na swoim tele­fonie. Wybier­a­jąc w menu „Komu­nikac­ja miejs­ka” może dokon­ać zapłaty za prze­jazd auto­busa­mi Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. poprzez wybór mias­ta Biel­s­ka-Białej (wybór zostanie zapamiętany).
 2. W przy­pad­ku wcześniejszego wyboru innego mias­ta, wyświ­etle­nie listy miast jest możli­we poprzez wybór ikony mias­ta w prawym górnym rogu ekranu, w sekcji „Komu­nikac­ja miejska”.
 3. W celu zakupu bile­tu należy wybrać jego rodzaj z poniższych opcji:
  a) nor­malne;
  b) ulgo­we;
 4. Po rozwinię­ciu wybór z następu­ją­cych wari­antów:
  a) cza­sowe;
  b) jed­no­ra­zowe;
  c) okre­sowe;   
  d) week­endowe rodzinne; 
 5. W kole­jnym kroku należy wpisać dane określone dla danego rodza­ju naby­wanego bile­tu:
  - jed­no­ra­zowe, 60-min­u­towe, 24-godzinne, week­endowe;
  a) numer boczny pojaz­du (3 cyfrowy), nie doty­czy biletów week­endowych;  
  b) liczbę biletów tego samego rodza­ju w ramach poje­dynczej transakcji;
  - 7‑dniowe;
  a) imię i nazwisko;
  b) data urodzenia;
  - miesięczne (w tym miesięczne spec­jalne);
  a) imię i nazwisko;
  b) data urodzenia;
  c) ważny od:  bieżącego miesią­ca lub przyszłego miesią­ca; 
  - 30-dniowe:
  a) imię i nazwisko;
  b) data urodzenia;
  c) wybór daty od której bilet rozpoczy­na swą ważność;
  - W kole­jnym kroku należy dokon­ać płat­noś­ci zaz­nacza­jąc opcję „Ska­suj bilet”.
 6. Transakcję zakupu biletów należy auto­ry­zować, w zależnoś­ci od wybranego sposobu płat­noś­ci:
  a) dla przed­pła­conego Kon­ta moBILET — indy­wid­u­al­nym kodem PIN, defin­iowanym przez Użytkown­i­ka w pro­ce­sie rejes­tracji;
  b) dla wybranej kar­ty płat­niczej uprzed­nio zare­je­strowanej w moBILET — kodem CVV2/CVC2/mPIN.
 7. Wybór sposobu płat­noś­ci możli­wy jest po uprzed­niej rejes­tracji kar­ty płat­niczej w zakład­ce „Kar­ty płat­nicze moBILET”.
 8. Zakupu Bile­tu Tele­fon­icznego jed­no­ra­zowego, 60-min­u­towego, 24-godzin­nych należy dokon­ać najpóźniej tuż po wejś­ciu do pojaz­du. Zakupu pozostałych biletów należy dokon­ać przed wejś­ciem Użytkown­i­ka do pojaz­du Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. (w tym celu przed wejś­ciem do pojaz­du Użytkown­ik powinien sprawdz­ić, czy jest zal­o­gowany w aplikacji mobil­nej i czy posi­a­da dostęp do Inter­ne­tu). Zakup bile­tu w aplikacji mobil­nej jest równoz­naczny ze ska­sowaniem bile­tu w formie papierowej (w szczegól­noś­ci od momen­tu zakupu Bile­tu Tele­fon­icznego zaczy­na biec okres ważnoś­ci dla biletów jed­no­ra­zowych czasowych).
 9. Bilet jest ważny jedynie na tele­fonie komórkowym, na którym został zakupiony.

Kon­tro­la

 1. Kon­tro­la biletów jest prowad­zona przez Kon­trol­erów biletów, którzy zostali wyposażeni   w urządzenia kon­trol­er­skie, bez­pieczne w rozu­mie­niu wyma­gań jakie zostały narzu­cone przez Orga­ni­za­c­je Płatnicze.
 2. Prze­by­wa­ją­cy w pojeździe Użytkown­ik jest zobow­iązany do posi­ada­nia i okazy­wa­nia Kon­trolerom ważnego bile­tu oraz doku­men­tu tożsamoś­ci, a także doku­men­tu poświad­cza­jącego uprawnienia do ulgo­wego prze­jaz­du. Oznacza to obow­iązek udostęp­nienia do zeskanowa­nia kodu posi­adanego biletu.
 3. Aby okazać Bilet Tele­fon­iczny do kon­troli należy z poziomu aplikacji wybrać opcję z menu „Akty­wne Bile­ty” lub alter­naty­wnie sko­rzys­tać z zakład­ki „His­to­ria”, dostęp­nej w zakład­ce „Komu­nikac­ja miejs­ka”. Następ­nie należy wybrać z listy zaku­pi­onych biletów właś­ci­wy i okazać do kon­troli na ekranie tele­fonu komórkowego Użytkownika.
 4. Użytkown­ik przedłoży do kon­troli akty­wny bilet na telefonie/urządzeniu do tego przys­tosowanym na którym został zaku­pi­ony. Kon­trol­erzy biletów nie akcep­tu­ją wydruków, screenów i filmów pozoru­ją­cych akty­wny bilet. Aplikac­ja tele­fon­icz­na służy do zakupu biletów elek­tron­icznych w postaci zapisu elek­tron­icznego na prze­jazdy komu­nikacją miejską. Wydru­ki biletów oraz ich potwierdze­nie z kom­put­erów lub innych urządzeń nie będą hon­orowane jako elek­tron­iczny bilet upraw­ni­a­ją­cy do korzys­ta­nia z usłu­gi prze­wozu.
  Uwa­ga: Użytkown­ik jest zobow­iązany do okaza­nia bile­tu na swoim tele­fonie komórkowym, ponieważ Kon­trolerowi biletów nie wol­no brać tego urządzenia do włas­nych rąk.
 5. Brak możli­woś­ci naby­cia bile­tu tele­fon­icznego nie zwal­nia Użytkown­i­ka  z odpowiedzial­noś­ci za prze­jazd bez ważnego bile­tu. W takim przy­pad­ku zale­ca się korzys­tanie z możli­woś­ci zakupu w innych dostęp­nych kanałach dys­try­bucji biletów Komu­nikacji Miejskiej w Bielsku-Białej.

Rekla­mac­je i anu­lowanie Bile­tu Telefonicznego

 1. Użytkown­ik, po stwierdze­niu niepraw­idłowoś­ci związanej z transakcją doty­czącą zakupu Bile­tu Tele­fon­icznego, powinien zgłosić rekla­mację na adres e‑mail BOK moBILET: pomoc@mobilet.pl.
 2. Rekla­mac­ja powin­na zaw­ier­ać dane użytkown­i­ka, w tym: Imię i Nazwisko, adres e‑mail, nr tele­fonu, okolicznoś­ci zdarzenia – proś­ba o podanie (opisu zdarzenia, daty zdarzenia, godziny zdarzenia, danych Bile­tu Telefonicznego).
 3. Jeżeli rekla­mac­ja zaw­iera bra­ki for­malne, Sprzedaw­ca wzy­wa do ich uzu­pełnienia w ter­minie 14 dni od dnia jej wpły­wu, gdy jest to niezbędne do praw­idłowego roz­pa­trzenia rekla­macji, pod rygorem odrzuce­nia reklamacji.
 4. Wnios­ki rekla­ma­cyjne są roz­pa­try­wane niezwłocznie po ich otrzy­ma­niu. Czas roz­pa­trzenia rekla­macji wynosi maksy­mal­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia kom­plet­nej rekla­macji. W uza­sad­nionych przy­pad­kach Sprzedaw­ca zas­trze­ga sobie możli­wość wydłuże­nia cza­su roz­pa­trzenia rekla­macji w ter­minie do 30 dni od daty jej wniesienia lub uzu­pełnienia braków for­mal­nych w przy­pad­ku sytu­acji wyma­ga­ją­cych ustal­e­nia dodatkowych okolicznoś­ci jej zaist­nienia. Odpowiedź zostanie wysłana na podany w zgłosze­niu adres e‑mail.
 5. W razie niemożnoś­ci roz­pa­trzenia rekla­macji w ter­minie 14 dni wskazanym w ust. 6.4. Sprzedaw­ca infor­mu­je Użytkown­i­ka o przewidzianym ter­minie udzie­le­nia odpowiedzi na rekla­mację wskazu­jąc przy­czyny opóźnienia.
 6. W przy­pad­ku uznanych rekla­macji należ­na Użytkown­ikowi wartość zostanie przekazana w formie przelewu na jego Kon­to moBILET.
 7. Odwołanie od nałożonej na Użytkown­i­ka opłaty dodatkowej należy składać pisem­nie lub oso­biś­cie w siedz­i­bie Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. przy ul. Długiej 50 w Biel­sku-Białej, w godz.: 800-1400, w dni robocze, w Dziale Kas Bile­towych i Obsłu­gi Pasażerów – tel.: 33 814 35 11 wew. 290, 291, e‑mail: kontrola.liniowa@mzk.bielsko.pl.
 8. Zaku­pi­ony Bilet Tele­fon­iczny moż­na zwró­cić wyłącznie w sytu­acji, kiedy jego bieg jeszcze się nie rozpoczął. Możli­wość anu­lowa­nia transakcji zakupu Bile­tu Tele­fon­icznego doty­czy wyłącznie biletów miesięcznych (w tym miesięcznych spec­jal­nych) oraz biletów 30-dniowych. W tym przy­pad­ku wnios­ki będą przyj­mowane najpóźniej do prze­dostat­niego dnia poprzedza­jącego rozpoczę­cie okre­su obow­iązy­wa­nia bile­tu: miesięcznego i 30-dniowego. W sytu­acji, gdy bilet rozpoczy­na okres ważnoś­ci w sobotę lub niedzielę, wniosek o anu­lowanie bile­tu należy złożyć w prze­dostat­nim dniu roboczym.
 9. Użytkown­ik może złożyć wniosek z tytułu zwro­tu środ­ków za zaku­pi­ony Bilet Tele­fon­iczny:
  a) za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres bop@mzk.bielsko.pl;
  b) tele­fon­icznie na nr: 33 814 35 11 wew. 245, 246;
  c) oso­biś­cie w siedz­i­bie Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o., przy ul. Długiej 50 w Biel­sku-Białej, w Biurze Obsłu­gi Pasażera, w dni robocze, w godz. 800-1430.
 10. Należ­na Użytkown­ikowi wartość z tytułu anu­lowa­nia Bile­tu Tele­fon­icznego zostanie przekazana na kon­to, z którego była doko­nana płatność.

Czas zakupu Bile­tu Telefonicznego

 1. Czas zakupu Bile­tu Tele­fon­icznego jest zależny od zasięgu oraz szy­bkoś­ci dzi­ała­nia sieci tele­fonii komórkowej. Tym samym moBILET nie odpowia­da za wynika­jące z tego tytułu opóźnienia lub brak możli­woś­ci zakupu biletu.
 2. W przy­pad­ku braku możli­woś­ci sko­rzys­ta­nia z Sys­te­mu moBILET Użytkown­ik zobow­iązany jest do ska­sowa­nia papierowego bile­tu na prze­jazd środ­ka­mi komu­nikacji miejskiej.
  Zakup biletów jest możli­wy w:
  - Punk­tach Obsłu­gi Pasażera MZK — płat­ność bez­gotówkowa i gotówkowa — ofer­ta: bile­ty jed­no­ra­zowe, 60-min­u­towe, 24-godzinne, 7 dniowe, week­endowe, miesięczne.
  - Bile­tomat­ach stacjonarnych — płat­ność gotówkowa — ofer­ta: bile­ty jed­no­ra­zowe, 60-min­u­towe,  24- godzinne, 7 dniowe, week­endowe, miesięczne.
  - Bile­tomat­ach solarnych — płat­ność bez­gotówkowa i gotówkowa — ofer­ta: bile­ty jed­no­ra­zowe, 60- min­u­towe, 24-godzinne.
  - e‑sklepie MZK — www.bilety.mzk.bielsko.pl — płat­ność bez­gotówkowa — ofer­ta: bile­ty 7‑dniowe, miesięczne, 30-dniowe.
  - U pozostałych Oper­a­torów Tele­fon­icznych — płat­ność bez­gotówkowa — ofer­ta: bile­ty jed­no­ra­zowe, 60-min­u­towe, 24-godzinne, 7 dniowe, week­endowe, miesięczne, 30-dniowe.
 3. Aplikac­ja zostanie zablokowana na 10 min­ut w przy­pad­ku rozpoczę­cia i nie dokończenia transakcji zakupu bile­tu po 1 nieu­danej pró­bie zakupu biletu.
 4. Czas na sfi­nal­i­zowanie płat­noś­ci to każ­do­ra­zowo 20 sekund.

Czas ważnoś­ci i przed­sprzedaż Bile­tu Telefonicznego

 1. Bilet jed­no­ra­zowy obow­iązu­je od chwili zakupu (momen­tu ska­sowa­nia) i zachowu­je ważność do koń­ca trasy danej linii zgod­nie z wybranym numerem bocznym auto­busu (tj. do ostat­niego przys­tanku dla wysiadających).
 2. Bilet 60-min­u­towy obow­iązu­je w ciągu 60 min­ut od chwili zakupu (momen­tu ska­sowa­nia), przy czym w okre­sie ważnoś­ci bile­tu Użytkown­ik może wykon­ać dowol­ną liczbę przesiadek.
 3. Bilet 24-godzin­ny obow­iązu­je w ciągu 24 godzin od chwili zakupu (momen­tu ska­sowa­nia), przy czym w okre­sie ważnoś­ci bile­tu Użytkown­ik może wykon­ać dowol­ną liczbę przesiadek.
 4. Bilet week­endowy rodzin­ny „Rodz­i­na+” obow­iązu­je od chwili zakupu (momen­tu ska­sowa­nia) w sobotę lub niedzielę do godziny 23:59 w ostat­nim dniu ważnoś­ci bile­tu, tj. w niedzielę.
 5. Przed­sprzedaż bile­tu 7‑dniowego nie jest prowad­zona. Okres ważnoś­ci dla biletów 7‑dniowych rozpoczy­na swój bieg w chwili jego zakupu (sfi­nal­i­zowa­nia transakcji), a upły­wa w chwili określonej na bile­cie. Okres ważnoś­ci bile­tu jest określany automaty­cznie przez sys­tem sprzedażowy i jest widoczny dla Użytkownika.
 6. Bilet miesięczny (w tym miesięczne spec­jalne): przed­sprzedaż bile­tu miesięcznego na kole­jny miesiąc kalen­dar­zowy jest prowad­zona od dwu­nastego dnia miesią­ca poprzedza­jącego dany miesiąc. Zakup bile­tu miesięcznego jest możli­wy do pięt­nastego dnia bieżącego miesią­ca włącznie.
 7. Okres ważnoś­ci bile­tu miesięcznego zaku­pi­onego w przed­sprzedaży wynosi jeden miesiąc kalen­dar­zowy i upły­wa w chwili określonej na bile­cie tj. z końcem ostat­niego dnia miesią­ca, w którym bilet został zakupiony.
 8. Okres ważnoś­ci bile­tu miesięcznego zaku­pi­onego już w trak­cie trwa­nia danego miesią­ca rozpoczy­na swój bieg w chwili jego zakupu, a upły­wa w chwili określonej na bile­cie tj. 
  z końcem ostat­niego dnia danego miesiąca.
 9. Zakup bile­tu 30-dniowego jest możli­wy na czter­naś­cie dni przed rozpoczę­ciem wskazanego przez Użytkown­i­ka okre­su ważnoś­ci bile­tu. W przy­pad­ku, gdy Użytkown­ik jako datę początkową okre­su ważnoś­ci bile­tu 30-dniowego wskaże dzień jego zakupu, wów­czas okres ważnoś­ci bile­tu rozpocznie swój bieg z chwilą zakupu a upłynie z chwilą określoną na bile­cie tj. z końcem trzy­dzi­estego dnia okre­su ważnoś­ci bile­tu. W przy­pad­ku, gdy Użytkown­ik wskaże inną datę początkową okre­su ważnoś­ci bile­tu, bilet będzie ważny od początku dnia przez niego wskazanego do chwili określonej na bile­cie tj. do koń­ca trzy­dzi­estego dnia okre­su ważnoś­ci biletu.