Konsultacje społeczne aktualizacji dokumentu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej”

W dni­ach od 15 sty­cz­nia do 5 lutego br. trwa­ją kon­sul­tac­je społeczne pro­jek­tu aktu­al­iza­cji „Planu zrównoważonego roz­wo­ju pub­licznego trans­portu zbiorowego dla mias­ta Biel­s­ka-Białej” — kluc­zowego doku­men­tu dla roz­wo­ju Komu­nikacji Miejskiej w Bielsku-Białej.

Pier­wszy Plan trans­portowy został przyję­ty w 2014 r. Od tego cza­su Komu­nikac­ja Miejs­ka w Biel­sku-Białej przeszła pro­ces grun­townego przeo­braże­nia oraz unowocześnienia. Wdrożono wiele usprawnień pod­noszą­cych jakość oraz atrak­cyjność trans­portu zbiorowego. Do eksploat­acji wprowad­zono 62 fab­rycznie nowe auto­busy (w tym dwa pier­wsze zeroemisyjne). Przyjęte zostały liczne udo­god­nienia w zakre­sie dys­try­bucji biletów w postaci aplikacji mobil­nych, nowoczes­nych kasown­ików mobil­nych zain­stalowanych we wszys­t­kich auto­busach, czy też e‑sklepu. Wdrożono nowe rozwiąza­nia w zakre­sie infor­ma­cji pasażer­skiej – na 38 przys­tankach wybu­dowano elek­tron­iczne tablice z rzeczy­wisty­mi godz­i­na­mi odjazdów, uru­chomiono por­tal inter­ne­towy oraz rozwiąza­nia mobilne z dynam­icznym rozkła­dem jazdy. Także same rozkłady jazdy są etapowo opty­mal­i­zowane – zmieni­a­ją się nie tylko godziny odjazdów, ale również trasy linii.

W przy­pad­ku pozostałych nowych rozwiązań wyma­ga wskazanie istot­nej zmi­any orga­ni­za­cyjnej – Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny (MZK) od 2020 r. funkcjonu­je już jako Oper­a­tor (prze­woźnik) w formie spół­ki prawa hand­lowego, a obow­iąz­ki wynika­jące z planowa­nia, orga­ni­zowa­nia oraz zarządza­nia pub­licznym trans­portem zbiorowym powier­zone zostały Wydzi­ałowi Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Bielsku-Białej.

Z uwa­gi na powyższe zmi­any, jak również potrze­bę określe­nia dal­szych ram roz­wo­ju Komu­nikacji Miejskiej w Biel­sku-Białej w kierunku więk­szej konkuren­cyjnoś­ci trans­portu zbiorowego oraz atrak­cyjnoś­ci dla pasażerów – wyni­ka konieczność pod­ję­cia aktu­al­iza­cji Planu transportowego.

Szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące udzi­ału w kon­sul­tac­jach społecznych oraz pro­jekt doku­men­tu zna­j­du­ją się pod linkiem: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-planu-zrownowazonego-rozwoju

Pod­stawa praw­na:
Zarządze­nie nr ON-II.0050.30.2024.SOP Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej z dnia 12 sty­cz­nia 2024 r. w spraw­ie przeprowadzenia kon­sul­tacji społecznych

Pon­ad­to, na pod­staw­ie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grud­nia 2010 r. o pub­licznym trans­porcie zbiorowym, infor­mu­je się o opra­cow­anym pro­jek­cie planu trans­portowego:
Ogłosze­nie o pro­jek­cie planu transportowego

Kon­sul­tac­je

Polecane posty